Založ si blog

Finanční sprostredkovatelia a novelizovaný právny predpis, ktorým sa ich činnosť bude riadiť od 23. februára 2018.

Zákon z 11. októbra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Novela zákona zmenila a  doplnila nie jedno ustanovenie Zákona z 24. apríla 2009 č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 129/2010 Z. z., zákonom č. 132/2013 Z. z., zákonom č. 117/2015 Z. z. a zákonom č. 437/2015 Z. z., zákonom č. 91/2016 Z. z. a zákonom č. 125/2016 Z. z.

Transponovala smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2016/97 z 20. januára 2016 o distribúcii poistenia, ktorá nahradila smernicu 2002/92/ES Európskeho parlamentu a Rady z 9. decembra 2002 o sprostredkovaní poistenia.

Upravila osobitné finančné vzdelávanie v oblasti požiadaviek na odbornú spôsobilosť osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo, ako aj sprísnila podmienky, ktoré musia spĺňať právnické soby, ktoré poskytujú osobitné finančné vzdelávanie pre jednotlivé sektory a jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti.

Transponovala ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/17/EÚ zo 4. februára 2014 o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie a dala možnosť cezhraničnému vykonávaniu finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva v oblasti poskytovania úverov na bývanie.

Predmetom novelizovaného zákona novely , účinného od 23.2.2018 nie je len finančné sprostredkovanie, finančné poradenstvo, ale aj register finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie.

Novela zákona doplnila sa aj definícia predmetu finančného sprostredkovania o poskytovanie informácií o jednej alebo o viacerých zmluvách o poskytnutí finančnej služby v súlade s kritériami, ktoré si klienti zvolia prostredníctvom webového sídla alebo iných médií, ako aj predloženie porovnania jednotlivých produktov vrátane ceny a porovnania týchto produktov alebo poskytnutie zľavy z ceny zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ak klient môže priamo alebo nepriamo uzatvoriť zmluvu o poskytnutí finančnej služby prostredníctvom webového sídla alebo iných médií.

Finančná služba ako služba poskytovaná finančnou inštitúciou alebo činnosť vykonávaná finančnou inštitúciou sa taktiež rozšírila v sektore poskytovania úverov, o poskytovanie úverov na bývanie.

Medzi finančné inštitúcie pribudol a veriteľ poskytujúci úvery na bývanie, avšak v novele zákona už nenájdeme osobu poskytujúcu spotrebiteľské úvery.

K finančným agentom pribudol sprostredkovateľ doplnkového poistenia. Sprostredkovateľom doplnkového poistenia sa rozumie osoba iná ako banka, zahraničná banka, pobočka zahraničnej banky, obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti a zahraničná investičná spoločnosť, ktorá za odmenu vykonáva finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia ako doplnkovú činnosť, ak spĺňa podmienky, že jej hlavnou zárobkovou činnosťou nie je finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia alebo finančné poradenstvo v sektore poistenia alebo zaistenia, ponúka len také poistné produkty, ktoré sú doplnkom tovaru alebo služby a príslušné poistné produkty nezahŕňajú životné poistenie ani riziká vyplývajúce zo zodpovednosti; táto podmienka sa neuplatní, ak tieto poistné produkty sú doplnkom tovaru alebo služby, ktoré táto osoba ponúka v rámci svojej hlavnej zárobkovej činnosti.

Novela zákona rozšírila aj registre, ktoré spravuje Národná banka Slovenska o nový register, a to register úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov. Následne rozšírila zoznamy podreregistrov o nový zoznam , a to zoznam sprostredkovateľov doplnkového poistenia.

Novela zákona priniesla veľa zmien v zrušení zápisov v registri, vo finančnom  sprostredkovaní v sektore poistenia alebo zaistenia a finančnom poradenstve v sektore poistenia alebo zaistenia na území iného členského štátu a podmienky rozšírila nové podmienky pre finančných agentov, vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a lebo finančné poradenstvo v hore uvedených sektoroch na území iného členského štátu, ako aj vo finančnom sprostredkovaní v oblasti poskytovania úverov na bývanie a finančného poradenstva v oblasti poskytovania úverov na bývanie na území iného členského štátu.

Novela zákona pritvrdila podmienky na odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť. V tomto nevynechala ani zamestnancov vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie v iných sektoroch, ako je sektor kapitálového trhu.

Každý zamestnanec podriadeného finančného agenta vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie v iných sektoroch, ako je sektor kapitálového trhu, musí spĺňať najmenej požiadavky pre základný stupeň odbornej spôsobilosti.

Každý zamestnanec podriadeného finančného agenta vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu, musí spĺňať najmenej požiadavky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti.

Každý zamestnanec viazaného investičného agenta vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu, musí spĺňať najmenej požiadavky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti.

Každý zamestnanec a každý člen štatutárneho orgánu samostatného finančného agenta vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie, musí spĺňať najmenej požiadavky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti.

Každý zamestnanec a každý člen štatutárneho orgánu finančného poradcu vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je finančné poradenstvo, musí spĺňať najmenej požiadavky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti.

Všetky osoby si budú musieť priebežne dopĺňať odborné vedomosti a rozvíjať schopnosti zodpovedajúce úlohe, ktorú plnia v rozsahu vykonávanej činnosť.

Fyzická osoba, ktorá musí spĺňať požiadavky pre základný stupeň odbornej spôsobilosti musí absolvovať každoročne osobitné finančné vzdelávanie.

Fyzická osoba, ktorá musí spĺňať požiadavky pre stredný a vyšší stupeň odbornej spôsobilosti musí absolvovať každoročne osobitné finančné vzdelávanie a najmenej každé štyri roky úspešne vykonať odbornú skúšku.

Fyzická osoba, ktorá musí spĺňať požiadavky pre najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti musí absolvovať každoročne osobitné finančné vzdelávanie a najmenej každé štyri roky úspešne vykonať odbornú skúšku s certifikátom.

Absolvovanie osobitného finančného vzdelávania bude overiteľné nahliadnutím do zoznamu osôb,  ktorý zverejní Národná banka Slovenska na svojom webovom sídle. Národná banka Slovenska bude zverejňovať na svojom webovom sídle zo zoznamu osôb, ktoré absolvovali osobitné finančné vzdelávanie, údaje v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum absolvovania osobitného finančného vzdelávania, stupeň odbornej spôsobilosti a sektory, v ktorých bolo osobitné finančné vzdelávanie absolvované.

Novela zákona doplnila aj ustanovenie o zodpovednosti za škodu.

Novelizované sú aj náklady na finančné sprostredkovanie a na finančné poradenstvo. Jasnejšie sú aj podmienky poskytovania informácií potenciálnemu klientovi a klientovi.

Novela zákona sprísnila podmienky posudzovania klientov pri finančnom sprostredkovaní investičných produktov založených na poistení.

Novela zákona podstatne zmenila podmienky pri zistení nedostatkov v činnosti finančných agentov, ako finančných poradcov, ktoré budú spočívať v nedodržiavaní podmienok alebo povinností vyplývajúcich z rozhodnutí vydaných  Národnou  bankou  Slovenska,  v nedodržiavaní  alebo v obchádzaní ustanovení tohto zákona, osobitných predpisov atď.. Nevynechala opatrenia na odstránenie  a nápravu  zistených  nedostatkov.

Novela zákona priniesla pokuty do výšky 5 000 000 eur, alebo do výšky 5 % celkového ročného obratu podľa poslednej dostupnej účtovnej závierky, alebo až do výšky dvojnásobku sumy ziskov, ktoré sa dosiahli, alebo strát, ktorým sa zabránilo v dôsledku porušenia, ak je možné ich určiť, ak ide o právnickú osobu, alebo do výšky 700 000 eur alebo až do výšky dvojnásobku sumy ziskov, ktoré sa dosiahli, alebo strát, ktorým sa zabránilo v dôsledku porušenia, ak je možné ich určiť, ak ide o fyzickú osobu.

Novela zákona umožňuje aj prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 23. februára 2018

Osoby, ktoré vykonávajú finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo podľa predpisov účinných do 22. februára 2018, sú povinné splniť požiadavky pre odbornú spôsobilosť v lehote od 23. februára 2018 do 23. februára 2019.

Novela zákona vyskúša finančný trh , ktorého stredobodom je jednoznačne klient, bez ktorého by žiadny finančný sprostredkovateľ nemohol vykonávať svoje podnikanie.

3659
141
Posledný 08. 12. 2017, 18:56:14

Búrkový mrak

29.06.2018

Keď Euroštáty vymenovali za kontrolóra bánk ECB, zriadenú divokou sieťou centrálych bánk sveta, začala pumpovať trhy darovanými peniazmi. A táto banka má preverovať bezúhonnosť bánk. viac »

Dlžníci ako produkt štátu

13.09.2017

Marx a Engels celkom určite, ako konečný produkt svojej vízie, nevideli Ericha a Margot Honeckerrovcov, sediacich pred znárodnenou luxusnou vilou a pritom premýšľajúcih či majú proti stovkám viac »

Štáty a banky

10.08.2017

Každý proti každému. To je systém plienenia sveta. V autoritársky riadenom štáte sa táto hra vždy končí s brutálnym prerozdelením. Teoreticky môže každý skrachovať. Občania, banky a viac »

fico

Kandidáti na ústavných sudcov vystúpia neobmedzene, Fico už v stredu

22.01.2019 13:09

40 kandidátov budú vypočúvať tri dni.

škola, žiak, učiteľka, trieda

Kto zaplatí učiteľom rekreačné poukazy?

22.01.2019 13:00

Nad rekreačnými poukazmi pre zamestnancov základných škôl visí otáznik. Obce a mestá, ktoré sú zriaďovateľmi škôl, sa výdavkom na ne bránia.

martin glváč

Heger žiada Pellegriniho, aby Glváčovi 'zatrhol' schôdze výboru

22.01.2019 12:51

Eduard Heger sa bude pýtať riaditeľa Vojenského spravodajstva na komunikáciu Glváča s Alenou Zs.

Nemecko Francúzsko Elyzejská zmluva podpis Macron Merkelová

Merkelová a Macron podpísali novú nemecko-francúzsku zmluvu

22.01.2019 12:36

Podľa nemeckej kancelárky je nová zmluva krokom k budúcemu vytvoreniu spoločnej európskej armády.

Beáta Cajchanová

Štatistiky blogu

Počet článkov: 29
Celková čítanosť: 48624x
Priemerná čítanosť článkov: 1677x

Autor blogu

Kategórie