Založ si blog

Slovensko je slepé a hluché

Slovensko tvorí zákony, Slováci zákony ignorujú, Slováci zákony nepoznajú.

V roku 2016 Slovensko prijalo veľké množstvo zákonov, zmenilo a doplnilo Občiansky zákonník č. 40/1964,9 zmien, Obchodný zákonník č. 513/1991, 3 zmeny, Živnostenský zákon č. 455/1991, 10 zmien, Exekučný poriadok č. 233/1995, 23 zmien, Zákon o sociálnom poistení č. 461/2003, 10 zmien, Zákon o starobnom dôchodkovom sporení č. 43/2004, 11 zmien, Zákon o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005, 14 zmien, Trestný poriadok č. 301/2005, 19 zmien.

Máme nový Civilný sporový poriadok č. 160/2015, Civilný mimosporový poriadok č. 161/2015, Správny súdny poriadok č. 162/2015.

Máme vymáhačské a oddlžovacie,inkasné spoločnosti, dokonca od roku 2010 máme Asociáciu slovenských inkasných spoločností (ASINS), záujmové združenie právnických osôb, združených za účelom propagácie dobrého mena profesionálnych spoločností, zaoberajúcich sa inkasom pohľadávok. Cieľom združenia je najmä zastupovať a chrániť záujmy svojich členov a dbať na dodržiavanie právnych predpisov a etických princípov týkajúcich sa inkasa pohľadávok!

Takmer všetky spoločnosti majú v predmete svojej činnosti faktoring a forfajting v rozsahu voľnej ťivnosti,i alebo mimosúdne vymáhanie pohľadávok v rozsahu voľnej živnosti.

Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 483/2001 účinný od 1.1.2016, upravuje niektoré vzťahy súvisiace so vznikom, s organizáciou, riadením, podnikaním bánk so sídlom na území Slovenskej republiky a niektoré vzťahy súvisiace s pôsobením zahraničných bánk na území Slovenskej republiky na účel regulácie a kontroly bánk, pobočiek zahraničných bánk a iných subjektov s cieľom bezpečného fungovania bankového systému.

Banka je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky založená ako akciová spoločnosť. Iná právna forma banky sa zakazuje. Banka môže okrem prijímania vkladov a poskytovania úverov vykonávať, ak ich má uvedené v bankovom povolení, aj ďalšie bankové činnosti, ku ktorým patrí aj v zmysle ustanovenia § 5 tohto zákona poskytovanie úveru ako dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na vlastný účet, alebo dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov v akejkoľvek forme, vrátane faktoringu a forfajtingu.

Faktoring plní 3 základné funkcie – finančnú, záručnú a inkasnú. Taktiež ho môžeme členiť podľa viacerých kritérií.

Faktoringová operácia je vzťah medzi tromi subjektmi – dodávateľom tovaru, odberateľom tovaru a faktoringovou spoločnosťou. Jej nevyhnutnou súčasťou je stanovenie ceny faktoringového obchodu, ktorá pozostáva z faktoringovej provízie a úroku.

Prvé stopy faktoringu sú už v staroveku a využívaný bol aj v stredoveku.

Faktoringové financovanie sa vyvinulo z eskontu zmeniek a cesie pohľadávok, pri ktorých ide v podstate o odkúpenie alebo postúpenie pohľadávok a bankové inštitúcie tento produkt následne zdokonalili. Vznikla idea odkúpiť, resp. prevziať pohľadávku veriteľa bez spiatočného postihu, ak by zo strany dlžníka došlo k neuhradeniu, to znamená prebrať na veriteľa všetky uvedené riziká. Faktoringové obchody vznikli na podnet dodávateľov tovarov.

Začiatkom sedemdesiatych rokov sa dostal faktoring aj do Európy a ustálil sa v dnešnej podobe.Na Slovensku sa začal dovozný faktoring využívať v polovici 70-tych rokov. Československá obchodná banka, a.s. mala výlučné právo vystupovať ako faktoringová spoločnosť. Vývozný faktoring sa u nás objavuje koncom 70-tych rokov a úlohu faktorov plnia zahraničné faktoringové spoločnosti.

Podmienky na široké poskytovanie faktoringového financovania boli v našej ekonomike v roku 1995 dosť obmedzené. Na jednej strane to vyplývalo z nedostatočného legislatívneho zabezpečenia tohto spôsobu bankového podnikania. Vtedy platný zákon o bankách neumožňoval vykonávať faktoring.

Faktoringové spoločnosti sa združili v marci 2003 v Asociácii faktoringových spoločností Slovenskej republiky (AFS SR). Jej zakladajúcimi členmi vtedy boli VÚB Factoring, Transfinance Slovakia, Tatra banka, OB Heller, Factoring Slovenskej sporiteľne (SLSP) a OTP Faktoring Slovensko. Evidovala ich Národná banka Slovenska.  V roku 2012 už evidovala  zozname vykazujúcich faktoringových spoločností

 • Bibby Factoring Slovakia, a.s.
 • ČSOB Factoring, a.s.
 • Factoring Slovenskej sporiteľne, a.s.
 • Transfactor Slovakia, a.s.
 • VÚB Factoring, a.s. .
 • Faktoring Tatra banky – jediná zo spoločností združených v Asociácií faktoringových spoločností, ktorá nebola v tomto čase dcérskou spoločnosťou finančnej inštitúcie alebo banky, ale útvarom v banke.

Forfaiting je metóda financovania podobná faktoringu, základný rozdiel spočíva v charaktere odkupovaných pohľadávok, v ich objeme a forme. Pri forfaitingu ide o zmluvne dohodnutý predaj strednodobých a dlhodobých obchodovateľných pohľadávok.

Priebeh forfaitingovej operácie pozostáva z kontraktačnej a realizačnej fázy. Cenu forfaitingu tvorí diskontná sadzba, spracovateľská, záväzková a v niektorých prípadoch tiež opčná provízia.

A prečo dnes faktoringové financovanie môžu ponúkať spoločnosti s právnou formou s.r.o. a v zmysle voľnej živnosti!?

Činnosť vymáhania a inkasa pohľadávok nie je predmetom voľných, či viazaných živností podľa právneho poriadku platného na Slovensku.

Ako je možné, že si tieto spoločnosti mohli zriadiť na odbore živnostenského podnikania činnosť inkasa a vymáhania pohľadávok!?

Akým právom a na akom princípe fungujú tieto smiešne s.r.o. čky? Právo na činnosť určite nemajú. Vymáhať a inkasovať pohľadávky je oprávnená iba osoba súdneho exekútora.

A princíp fungovania, týchto smiešných s.r.o.čiek? To je obťažovanie, zastrašovanie, dehonestovanie, potupovanie, ohováranie, klamanie ľudí.

V prvom rade odkupujú legálne pohľadávky, nie raz už premlčané a následne ich vymáhajú. No chudák spotrebiteľ, dlžní/nedlžník  nevie, čo je premlčanie, čo je premlčacia doba a čo je možnosť odvolania sa na premlčanie! Premlčacia doba na tento druh pohľadávok sa viaže v zmysle Občianskeho zákonníka ako objektívna 3 ročná premlčacia doba odo dňa  splatnosti celého dlhu. Po uplynutí premlčacej doby sa stáva premlčanou pohľadávkou, to je nevymáhateľnou. A toto ziskové podnikanie je úplne legálne.

V druhom rade vymáhajú pohľadávky. Aj tie premlčané.Toto už nie len pre vlastné obohatenie. Je to činnosť, ktorá je na hrane zákona, to už je nelegálne podnikanie, vykonávané na Slovensku masovo a dlhodobo. Vôbec to nikomu nevadí, dlžník/ nedlžník platí, úžerník bohatne a čo štáť? Prizerá sa.

Dokedy? Komu tento stav vyhovuje?

Takmer každom prípade sedí pri telefóne  nepríjemná operátorka, bez odbornej spôsobilosti, bez rešpektu k človeku, má úlohu „odverklikovať“ niečo napísané, mechanicky naučené, aj kričať a zastrašovať. Akákoľvek argumentácia či rozumná konfrontácia končí nátlakom na spotrebiteľa fyzickú osobu, ktorý sa stal dlžníkom u celkom iného veriteľa. Podstatné nie sú fakty, ale emócie a psychológia. Tento šialený psychologický teror, ktorý učia vymáhačské firmičky vlastných spolupracovníkov, má za úlohu v človeku vzbudiť strach a nútiť ho platiť. Je smutné, že toto “podnikanie” podporujú nielen bývalé nebankovky, ale aj veľké a významné spoločnosti, banky, poisťovne a nadnárodné korporácie, ktoré si na základe pofidérnych mandátnych zmlúv takouto cestou zaisťujú terorizovanie vlastných zákazníkov.

Slovenského spotrebiteľa môžu oslovovať aj inkasné spoločnosti, ktoré nemajú sídlo podnikania v Slovenskej republike.

De vries Justitia s.r.o., Vyšehradská 1349/2, Nové Město, 128 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 243 05 511, vymáhala dlhy spoločnosti Friendly Finance Slovakia s.r.o., IČO: 47243368, so sídlom Hlavná 104, 040 01 Košice, ktorá dnes, presnejšie od 15.12.2015, sa  nachádza v Zozname nebankových veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery v neobmedzenom rozsahu na základe licencie od NBS.

Friendly Finance Slovakia s.r.o. na základe podnetu spotrebiteľa vykonala 27.10.2014 kontrolu Inšpektorátu Slovenskej obchodnej Inšpekcie, ktorá jej dokázala, aj napriek námietkam,

 • používanie nekalých obchodných praktík,
 • opakované kontaktovanie spotrebiteľa prostredníctvom vytrvalých telefonátov, správ elektronickou poštou alebo inými diaľkovými médiami , v intenzívnych intervaloch, dokonca „ S Upozornením na osobnú návštevu“, v liste,
 • direktívne žiadanie a podanie vysvetlenia, prečo nereaguje spotrebiteľ na upomienky a neplatí,
 • vyzývanie k okamžitému zaplateniu cez sms.
 • vyhrážanie znení: “ Ak neuhradíte Váš dlh do 5 dní od obdržania tohto listu, vyhľadá Vás osobne, mimo Vaše bydlisko alebo pracovisko náš inšpektor! Ten po Vás bude vyžadovať okamžité zaplatenie celého dlhu na mieste. Zároveň v rámci zákonných prostriedkov preverí rozsah Vášho majetku, ktorý môže byť predmetom prípadnej exekúcie! Stále máte šancu zabrániť vyššie uvedeným inkasným postupom a osobnej návšteve nášho inšpektora – pokiaľ ihneď zavoláte na tele. Číslo xxxxx“.
 • porušovanie zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa ,
 • porušovanie zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov.

A spotrebiteľ je skutočne v strachu, koná nepremyslene, no nekoná vlastne nič v zmysle zdravého rozumu. Nevie konať, nemá dostatočné právne vedomie. Je slabý. Toto dobre vedia spomínané inkasné, či vymáhačské spoločnosti. Žiaľ, je to ľudská hlúposť , ktorá podporuje desiatky možností zarábať v masovom meradle na hlúposti a právnej negramotnosti Slovákov.

Nebije nám do oka existencia tzv. vymáhačských spoločností?  Nezamieňame si ich so súdnymi exekútormi?

Slová Alberta Einsteina: „Vo svete, sú dve veci nekonečné: vesmír a ľudská hlúposť. Avšak, o vesmíre, nie som si istý.“

To bol ešte prirodzený optimizmus. Ľudská hlúposť svojím rozsahom je nekonečný vesmír! Alebo je podstatou ľudskej prirodzenosti?

Búrkový mrak

29.06.2018

Keď Euroštáty vymenovali za kontrolóra bánk ECB, zriadenú divokou sieťou centrálych bánk sveta, začala pumpovať trhy darovanými peniazmi. A táto banka má preverovať bezúhonnosť bánk. viac »

Finanční sprostredkovatelia a novelizovaný právny predpis, ktorým sa ich činnosť bude riadiť od 23. februára 2018.

08.12.2017

Zákon z 11. októbra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších viac »

Dlžníci ako produkt štátu

13.09.2017

Marx a Engels celkom určite, ako konečný produkt svojej vízie, nevideli Ericha a Margot Honeckerrovcov, sediacich pred znárodnenou luxusnou vilou a pritom premýšľajúcih či majú proti stovkám viac »

prezidentský kandidát, čaputová, mistrík

Čaputová a Mistrík sa dohodli, že sa vzdajú v prospech toho silnejšieho

22.01.2019 14:17

Oznámili to po dohode na pracovnom obede.

poklad, košice

Pivnica pivovaru ukrývala strieborný poklad

22.01.2019 14:00

Nájdenie pokladu v Košiciach môže mať zaujímavý dosah.

Tu-22M3, ruský bombardér

Pri Murmansku havaroval ruský nadzvukový bombardér

22.01.2019 13:59

Dvom zo štyroch členov posádky sa podarilo haváriu prežiť.

dane, odvody, účtovníctvo, firma, podnikateľ

Prudký rast počtu nových firiem na Slovensku sa zastavil

22.01.2019 13:48

V roku 2018 si podnikatelia na Slovensku založili 19 927 firiem, z čoho bolo 189 akciových spoločností a 19 738 spoločností s ručením obmedzeným.

Beáta Cajchanová

Štatistiky blogu

Počet článkov: 29
Celková čítanosť: 48635x
Priemerná čítanosť článkov: 1677x

Autor blogu

Kategórie