Založ si blog

Bola raz jedna pohotová Pohotovosť

Potovosť, s.r.o. získala od NBS licenciu nebankového veritelia s poskytovaním úverov v neobmedzenom rozsahu 11.9.2015.

Pohotovosť alebo Pôžičkáreň oznámila ukončenie činnosti. Pôžičky bude poskytovať do 23. decembra 2016. Dôvodom má byť prísna legislatíva. Po dôkladnom posúdení dopadu legislatívnych zmien na podnikanie sa  definitívne rozhodla ukončiť poskytovanie úverov.

Pohotovosť je neslávne v skutočnosti známou pre jej exekučné praktiky. Doslova zavalila súdy exekučnými podaniami a následnými odvolaniami na súdy vyššej inštancie. Asociácia spoločností splátkového predaja ju preto dokonca vylúčila zo svojich členov. Firmu za nedostatky sankcionovala aj NBS.

Pohotovosť  na Slovensku aktuálne prevádzkuje 76 pobočiek.

Pohotovosť kontrolovala NBS krátko po udelení licencie. Dňom začatia dohľadu na mieste bol  uskutočnený prvý telefonický kontakt povereného zamestnanca NBS na infolinku spoločnosti Pohotovosť dňa 15. 10. 2015.

Pohotovosť bola písomné listom, doručeným dňa 18. 11. 2015 , informovaná o začatí dohľadu na mieste , to je v sídle Pohotovosti.

Pohotovosť porušovala  zákon o ochrane spotrebiteľov, zmluvná dokumentácia Pohotovosti v už uzatvorených zmluvách o spotrebiteľskom úvere  obsahovala aj vlastné zmenky spotrebiteľa vystavené na rad Pohotovosť splatné na videnie do 4 rokov Zmenková suma sa zhodovala s celkovou sumou dohodnutou v zmluve o spotrebiteľskom úvere, ktorú musí uhradiť spotrebiteľ v súvislosti s poskytnutým úverom. Použili zmenky, aby si zabezpečili záväzok spotrebiteľa

Zo zákona o ochrane spotrebiteľov v účinnom znení sa ustanovuje, že je „neprípustné zabezpečenie uspokojenia pohľadávky alebo splnenie záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy zmenkou alebo šekom!

Pohotovosť nemala právo  spotrebiteľom vystavovať zmenky, ktoré si sama pripravila, a to v  rozpore so zákonom o ochrane spotrebiteľov. V ktorom sa jasne  ustanovuje, že predávajúci a ani dohliadaný subjekt finančného trhu „nesmie spotrebiteľovi ukladať povinnosť bez právneho dôvodu

Pohotovosť  pred uzavretím zmluvy o poskytnuté spotrebiteľského úveru, predložila spotrebiteľovi 2 návrhy, ktorými sú „Zmluva o spotrebiteľskom úvere’ a „Dohoda o plnení v splátkach’.

Zmluva o spotrebiteľskom úvere predpokladá, že spotrebiteľ splatí celkovú sumu poskytnutého úveru jednou splátkou do termínu konečnej splatnosti.  Pohotovosť uzavierala so spotrebiteľom súbežne  so zmluvou o poskytnutí úveru, tzv. novačnú dohodu o plnení v splátkach a ktorá ktorá mení spôsob splatenia úveru, predpokladá pravidelné mesačné splátky tak, že doba splácania zodpovedá približne dobe trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere, pričom však spotrebiteľ je povinný časť úveru splatiť skôr.

Po takejto novácii je pre spotrebiteľa úver menej výhodný, čo sa prejaví aj v zmene ročnej percentuálnej miere nákladov, avšak spotrebiteľovi nie sú vopred poskytnuté informácie v štandardizovanej forme.

Novačná dohoda o plnení v splátkach je nakoncipovaná tak, že rozložením (rozčlenením) splácania celkovej sumy úveru na časť úveru splatnú skôr a zostávajúcej sumy úveru do pravidelných splátok sa nemení celková suma úveru, v dôsledku čoho sa priemerný spotrebiteľ môže mylne domnievať, že sa nemení ani výhodnosť úveru.

Vv súvislosti so zmenou (nováciou) zmluvy o spotrebiteľskom úvere (prostredníctvom uzavretia dohody o plnení v splátkach) voči spotrebiteľovi,ila a neplní neplní povinnosť poskytnúť v dostatočnom časovom predstihu informácie o spotrebiteľskom úvere podľa § 4 ods. 1 zákona o spotrebiteľských úveroch. Takéto konanie  Pohotovosti vo vzťahu k spotrebiteľovi je v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti, môže uviesť spotrebiteľa do omylu v otázke výhodnosti spotrebiteľského úveru a spôsobiť, že spotrebiteľ uzavrie zmluvu, ktorú by inak z dôvodu jej menšej výhodnosti neuzavrel.

Pohotovosť týmto konaním naplnila znaky nekalej obchodnej praktiky vo forme klamlivého konania alebo opomenutia podľa ustanovení § 7 ods. 1 a 2 a § 8 ods. 1 písm. a) a d) zákona o ochrane spotrebiteľov. Zákon o spotrebiteľských úveroch vymedzuje povinné poskytovanie informácií spotrebiteľovu už pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere, pričom medzi informácie poskytované spotrebiteľovi už pred uzavretím zmluvy povinne patria aj informácie o výške, počte a termínoch splátok istiny, úrokov a iných poplatkov a informácie o ročnej percentuálnej miere nákladov znázornenej pomocou reprezentatívneho príkladu, v ktorom sa uvedú všetky predpoklady použité na výpočet tejto ročnej percentuálnej miery nákladov.

Zároveň § 7  a § 8  zákona o ochrane spotrebiteľov v znení účinnom od 1. 5. 2014 ustanovujú, že nekalé obchodné praktiky sú zakázané (a to pred, počas aj po vykonaní obchodnej transakcie), že obchodná praktika sa považuje za nekalú, ak je v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti, alebo ak podstatne narušuje alebo môže podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k produktu, ku ktorému sa dostane alebo ktorému je adresovaná . Súčasne § 8 ods. 1 písm. a) a d) zákona o ochrane spotrebiteľov v znení účinnom od 1. 7. 2007 ustanovujú, že obchodná praktika sa považuje za klamlivú, ak zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá, alebo akýmkoľvek spôsobom uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa, a to aj ak je táto informácia vecne správna vo vzťahu k existencii produktu alebo k povahe produktu, alebo k cene alebo k spôsobu výpočtu ceny alebo existencie osobitnej cenovej výhody.

Prvostupňové rozhodnutie Národnej banky Slovenska (NBS), zo dňa 23.11.2015 ako predbežné opatrenie, ktorým zakázal Pohotovosti preberať, predkladať na platenie, indosovať, prevádzať alebo vymáhať plnenie zo zmeniek vystavených spotrebiteľmi po 30. apríli 2014 na meno alebo na rad  Pohotovosti za účelom zabezpečenia záväzku spotrebiteľa zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere a zároveň  Pohotovosti uložil povinnosť zdržať sa používania nekalej obchodnej praktiky spočívajúcej v tom, že so spotrebiteľom je súčasne alebo v bezprostrednej časovej následnosti uzatváraná zmluva o spotrebiteľskom úvere splatnom jednorazovo a aj dohoda o splátkach toho istého úveru. Toto prvostupňové rozhodnutie bolo doručené spoločnosti Pohotovosť dňa 2. 12. 2015.

Pohotovosť pohotovo  proti tomuto prvostupňovému rozhodnutiu NBS, podala rozklad zo dňa 11. 12. 2015, ktorý bol do NBS doručený. Pohotovosť na základe jej Plnej moci bola zastupovaná právnym zástupcom advokátskou spoločnosťou WERNER & Co. s.r.o. Stromová 54/A, 831 01 Bratislava 37.

Pohotovosť (prostredníctvom právneho zástupcu) podaný rozklad zo dňa 11. 12. 2015 doplnila listom datovaným z 15. 1. 20 17, reálne z 15. 1. 20 16 (kvôli zrejmej chybe pri písaní roku v dátume), doručeným NBS dňa 20. 1. 2016, a to v nadväznosti na výzvu útvaru dohľadu,o dňa 7. 1. 2016.

Banková rada NBS v súlade s § 32 ods. 1 zákona o dohľade uskutočnila druhostupňové konanie o podanom rozklade Pohotovosti.

Banková rada NBS po preskúmaní napadnutého prvostupňového rozhodnutia ,včasného rozkladu a jeho doplnenia a celého spisového materiálu k danej veci, ako aj na základe skutočností všeobecne známych a skutočností známych NBS z jej činnosti, ktoré netreba dokazovať (podľa § 24 ods. 4 zákona o dohľade nad finančným trhom) zistila skutočnosti uvedené v tomto rozhodnutí a dospela k nasledujúcim záverom:

Pohotovosť je predávajúcim v zmysle § 2 písm. b) a ostatných ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľov, je dodávateľom v zmysle ustanovení o spotrebiteľských zmluvách v § 52 až § 54 Občianskeho zákonníka a tiež je veriteľom v oblasti poskytovania spotrebiteľských úverov a iných úverov (vrátane pôžičiek) pre spotrebiteľov v zmysle § 2 ods. 1 písm. b) a c), § 20 ods. 1 písm. a), § 24 ods. 2 a ostatných ustanovení zákona o spotrebiteľských úveroch.

Pohotovosť  má udelené povolenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov, ktoré jej bolo udelené rozhodnutím NBS, útvaru dohľadu, zo dňa 11. 9. 2015 právoplatným odo dňa 11. 9. 2015, čo je zverejnené na webovom sídle NBS.

Je zrejmé, že súčasťou zmluvnej dokumentácie k zmluvám o spotrebiteľskom úvere sú aj vlastné zmenky vystavené (podpísané) spotrebiteľmi na rad  Pohotovosti, ktoré sú vystavené ako zmenky splatné na videnie (teda splatné pri ich predložení – vistazmenky) a ktorých obsahom je záväzok spotrebiteľa (ako vystaviteľa – zmenkového dlžníka) zaplatiť za tieto zmenky ich majiteľovi (zmenkovému veriteľovi) pri ich predložení sumu uvedenú v zmluve o spotrebiteľskom úvere a aj zmenkový úrok 0,14 % denne od dátumu vystavenia zmenky, pričom zmenková suma sa zhoduje s celkovou sumou uvedenou v zmluve o spotrebiteľskom úvere, ktorú spotrebiteľ musí uhradiť (splatiť) za úver poskytnutý pre spotrebiteľa od spoločnosti Pohotovosť. Predmetné zmenky, ktoré boli vystavené ako vistazmenky (splatné na videnie), boli opatrené doložkou „bez protestu’ a doložkou „na platenie predložiť v lehote 4 rokov od vystavenia’ s tým, že za miesto platenia zmenkového dlhu bolo určené sídlo spoločnosti Pohotovosť ako zmenkového veriteľa.

Zmenky sú identifikované číslom a dátumom, ktoré zodpovedajú číslu jednotlivých zmlúv o spotrebiteľskom úvere (rovnako aj číslu jednotlivých žiadostí o úver) a dátumu uzavretia jednotlivých zmlúv o spotrebiteľskom úvere a ktoré uvádza Pohotovosť aj na ďalších dokumentoch k jednotlivým spotrebiteľským úverom, ako je dohoda o plnení v splátkach, vyplnený formulár Štandardné európske informácie o spotrebiteľskom úvere, vyplnený formulár Informácia o ročnej percentuálnej miere nákladov (RPMN) a priemernej RPMN na príslušný spotrebiteľský úver, dohoda o riešení sporu mediáciou, dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov a mandát na inkaso v SEPA. V jednotlivých prípadoch zmenkovými stranami sú rovnaké osoby, ktoré súčasne sú zmluvné strany zmluvy o spotrebiteľskom úvere.

Pohotovosť vo svojom rozklade neuviedla (neoznačila) a nepreukázala žiadny legitímny dôvod vystavovania predmetných zmeniek, hoci aj na podporu a preukázanie svojich tvrdení v podanom rozklade bola povinná predložiť listinné dôkazy.

Pohotovosť ako veriteľ (poskytovateľ úverov) v oblasti spotrebiteľských úverov a iných úverov pre spotrebiteľov (predávajúci) nesmie bez legitímneho právneho dôvodu od spotrebiteľov vyžadovať nijakú povinnosť, teda nesmie od spotrebiteľov vyžadovať ani vystavenie (podpísanie) zmenky späté s povinnosťou spotrebiteľa ako zmenkového dlžníka zaplatiť zmenkový dlh, a to kvôli zákonnej regulácii podľa § 4 ods. 2 písm. a) a podľa § 5a ods. 1 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľov. Pohotovosť vo svojom rozklade a jeho doplnení neozrejmila ani skutočnosť a dôvod skutočnosti, že v jednotlivých prípadoch je zabezpečované súsledné vystavovanie (podpisovanie) zmeniek spotrebiteľmi v rovnaký deň ako uzavretie zmluvy o spotrebiteľskom úvere a že vystavené zmenky sú označované rovnakým číslom ako jednotlivé zmluvy o spotrebiteľskom úvere.

Zmenky (vistazmenky) je možné „na platenie predložiť v lehote 4 rokov od vystavenia’. Táto zmenková doložka znamená, že jednotlivé predmetné zmenky (vistazmenky) môže majiteľ zmenky predložiť na platenie kedykoľvek počas obdobia 4 rokov od ich vystavenia (podpísania) spotrebiteľom, pričom tieto zmenky sú splatné pri ich predložení. Keďže ide o vlastné zmenky splatné pri predložení (vistazmenky), tak tieto zmenky môže ich majiteľ predložiť na zaplatenie zmenkovému dlžníkovi (spotrebiteľovi ako vystaviteľovi zmenky) aj po lehote splatnosti úveru  a možno ich využiť ako zabezpečovací nástroj.

Predloženie a tým aj splatnosť zmenky (vistazmenky) teda závisí od vôle majiteľa zmenky, ktorý kedykoľvek v rámci lehoty na predloženie môže zmenku predložiť zmenkovému dlžníkovi (spotrebiteľovi ako vystaviteľovi zmenky) na zaplatenie zmenkového dlhu.

Pritom zmenkový a šekový zákon (zákon č. 191/1950 Zb. v znení neskorších predpisov) v čl. I § 34 ods. 1 a 2 v spojení s § 77 ods. 2 upravuje povinnosť zmenku na videnie (vistazmenku) predložiť na platenie do jedného roka od dátumu jej vystavenia s tým, že túto všeobecnú lehotu na predloženie zmenky na platenie možno vystaviteľom skrátiť alebo určiť dlhšiu lehotu.

Na zmenkách Pohotovosti je doložka „na platenie predložiť v lehote 4 rokov od vystavenia’, čo na základe čl. I § 34 ods. 2 predstavuje modifikáciu všeobecnej lehoty na predloženie zmenky na platenie tak, že pri jednotlivých predmetných zmenkách by nastala splatnosť pri predložení zmenky na platenie kedykoľvek v lehote štyroch rokov od dátumu jej vystavenia.

K vystavovaniu zmeniek dochádzalo aj pred obdobím od 16. 9. 2015 do 19. 10. 2015. od 1. 5. 2014, bez legitímneho právneho dôvodu je neprípustné (zakázané) okrem iného aj vyžadovať od spotrebiteľov vystavenie (podpísanie) zmenky a podľa ktorých zmenky sú neprípustné (zakázané) na zabezpečenie uspokojenia pohľadávky alebo splnenia záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy, pričom táto neprípustnosť (zákaz) využitia zmeniek na uspokojenie pohľadávok alebo splnenie záväzkov zo spotrebiteľských zmlúv sa od 1. 5. 2014 nepretržite uplatňovala aj na právne vzťahy vzniknuté pred 1. 5. 2014 a existujúce aj po 1. 5. 2014 (čo zakotvil § 29b zákona o ochrane spotrebiteľov).

Podľa notárskej zápisnice bolo skartovaných 7791 kusov zmeniek vystavených (podpísaných) spotrebiteľmi pre  Pohotovosť v trojmesačnom období od 2. 9. 2015 do 30. 11. 2015, pričom však rozhodnutie  Pohotovosti, z 30. 11. 2015, sa vzťahuje na zmenky vystavené spotrebiteľmi od 1. 5. 2014. Z týchto údajov je zrejmý časový rozdiel od 1. 5. 2014 do 2. 9. 2015 (16 mesiacov) medzi zmenkami vystavenými spotrebiteľmi od 1. 5. 2014 do 30. 11. 2015.

Notár nemá zákonné oprávnenie ani kompetenciu (na rozdiel od audítora či znalca) overovať a osvedčovať objektivitu (pravdivosť) obsahu tvrdení podnikateľa (účtovnej jednotky) o účtovnej a obchodnej dokumentácii tohto podnikateľa (napríklad pokiaľ ide o zmenky patriace tomuto podnikateľovi).

Pohotovosť namietala aj dátum 11. 9. 2015 (teda dátum právoplatnosti povolenia udeleného  Pohotovosti na poskytovanie spotrebiteľských úverov) a že NBS nie je oprávnená dohliadať na skutočnosti vzniknuté z činnosti Pohotovosti v období pred 11. 9. 2015, teda predtým, ako sa  Pohotovosť stala dohliadaným subjektom podliehajúcim dohľadu NBS.

Zákon o spotrebiteľských úveroch v znení zákona č. 35/2015 Z. z. (teda v znení účinnom od 1. 4. 2015) je správne poukázať na ustanovenia § 23 a § 24 novelizovaného zákona o spotrebiteľských úveroch (v znení účinnom od 1. 4. 2015) a § 1  zákona o dohľade (v znení účinnom od 1. 1. 2015), podľa ktorých dohľadu NBS podlieha každý veriteľ (poskytovateľ úverov) v oblasti spotrebiteľských úverov alebo iných úverov pre spotrebiteľov, ktorým podľa zákona je každá právnická osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti ponúka alebo poskytuje spotrebiteľské úvery alebo iné úvery pre spotrebiteľov, pričom predmetom dohľadu sú aj nedostatky v činnosti veriteľov (poskytovateľov úverov) v oblasti spotrebiteľských úverov alebo iných úverov pre spotrebiteľov, ktoré spočívajú v nedodržaní alebo obchádzaní ustanovení zákona o spotrebiteľských úveroch alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na spotrebiteľské úvery alebo iné úvery pre spotrebiteľov, teda taktiež nedostatky spočívajúce v nedodržaní alebo obchádzaní spotrebiteľsky relevantných ustanovení Občianskeho zákonníka alebo ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľov.

Podľa  § 25 zákona o spotrebiteľských úveroch (v znení účinnom od 1. 4. 2015), sa od 1. 4. 2015 spravujú – teda taktiež dohľadu podliehajú – aj skôr vzniknuté právne vzťahy upravené zákonom. Zároveň je potrebné opätovne pripomenúť zákonnú úpravu podľa ustanovení § 5a  § 4  § 29b zákona o ochrane spotrebiteľov, ktoré už od 1. 5. 2014 nepretržite uzákoňujú, že bez legitímneho právneho dôvodu je neprípustné (zakázané) okrem iného aj vyžadovať od spotrebiteľov vystavenie (podpísanie) zmenky a že akékoľvek zmenky (na meno alebo na rad) sú neprípustné (zakázané) na zabezpečenie uspokojenia pohľadávky alebo splnenia záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy (teda aj zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo inom úvere pre spotrebiteľa), pričom táto neprípustnosť (zákaz) využitia zmeniek na uspokojenie pohľadávok alebo splnenie záväzkov zo spotrebiteľských zmlúv sa už od 1. 5. 2014 nepretržite uplatňuje aj na právne vzťahy (na záväzky, pohľadávky aj zmenkové právne vzťahy) vzniknuté pred 1. 5. 2014 a existujúce po 1. 5. 2014

NBS je oprávnená na vykonávanie dohľadu nad činnosťou veriteľov (poskytovateľov spotrebiteľských úverov alebo iných úverov pre spotrebiteľov) pri ich činnosti je zakotvená zákonom o dohľade nad finančným trhom aj zákonom o spotrebiteľských úveroch. Súčasťou pôsobnosti a právomoci NBS na vykonávanie dohľadu nad finančným trhom je aj pôsobnosť a právomoc NBS v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov, v rámci ktorej je NBS príslušná posudzovať a zakázať nekalé obchodné praktiky a neprijateľné zmluvné podmienky súvisiace s ponúkaním alebo poskytovaním finančných služieb (obchodov), vrátane uzatvárania alebo plnenia zmluvy o finančnej službe a tiež je NBS príslušná uložiť predbežné opatrenie dohliadanému subjektu na základe podozrenia o porušovaní spotrebiteľských práv dohliadaným subjektom.

Takáto úprava je plne v súlade so smernicou Rady 93/13/EHS z 5. 4. 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 95, 21. 4. 1993; mimoriadne slovenské vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2) v platnom znení.

Zákonné právomoci a pôsobnosť NBS na vykonávanie dohľadu vrátane ochrany finančných spotrebiteľov sa vzťahujú aj na dodržiavanie povinností veriteľov (poskytovateľov spotrebiteľských úverov alebo iných úverov pre spotrebiteľov) podľa ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľov.

Pohotovosť v období od 1. 5. 2014 do 11. 9. 2015 síce nemala udelené povolenie NBS na poskytovanie spotrebiteľských úverov (hoci patrila medzi veriteľov v oblasti poskytovania spotrebiteľských úverov a iných úverov pre spotrebiteľov), pričom však tieto skutočnosti nemali a nemajú vplyv na povinnosť  Pohotovosti dodržiavať zákon o ochrane spotrebiteľov.

Bolo dôvod na opodstatnenosť pre podozrenie o rozsiahlejšom výskyte závažných nedostatkov Pohotovosti ohľadom vystavovania zmeniek spotrebiteľmi.

Bola daná dôvodná opodstatnenosť pre podozrenie, že počas časového obdobia od 1. 5. 2014 do 2. 9. 2015 (16 mesiacov) dochádzalo k enormnému vystavovaniu zmeniek spotrebiteľov pre Pohotovosť.

Pohotovosť si cielene vykalkulovala a nakoncipovala svoj systém uzatvárania zmlúv (dohôd) o spotrebiteľských úveroch v takej súslednosti, že Pohotovosť so spotrebiteľom uzatvára jednak zmluvu o spotrebiteľskom úvere splatnom jednorazovo a súčasne alebo v bezprostrednej časovej následnosti aj dohodu o plnení v splátkach (toho istého spotrebiteľského úveru), ktorou si  Pohotovosť zabezpečuje principiálnu nováciu (zmenu) splácania spotrebiteľských úverov z jednorazového splatenia na splácanie v splátkach.

Pohotovosť takto cielene  smerovala k dosiahnutiu poskytnutia spotrebiteľského úveru s plnením (splácaním) vo viacerých splátkach (teda nie s jednorazovým splatením úveru).

Pohotovosť spotrebiteľom predkladala primárne zmluvu o spotrebiteľskom úvere s jednou splátkou (jednorazovou splátkou) a tomu prislúchajúce formuláre s predzmluvnými informáciami, pričom súsledne spotrebiteľom predkladá aj novačnú dohodu o plnení v splátkach, ktorou si spoločnosť Pohotovosť zabezpečuje zmenu (nováciu) splácania spotrebiteľského úveru z jednorazového splatenia na splácanie (plnenie) vo viacerých splátkach.

V rámci poskytovania informácií spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere dostal spotrebiteľ od Pohotovosti informáciu o RPMN úveru splatného jednou splátkou. Uvedená RPMN je v pre splatenia úveru jednou splátkou nižšia ako RPMN úveru splatného vo viacerých splátkach. Bezprostredne po uzavretí zmluvy o spotrebiteľskom úvere je so spotrebiteľom uzavretá dohoda o plnení v splátkach, ktorej dôsledkom je zdraženie úveru (zvýšenie RPMN), pričom táto skutočnosť nebola spotrebiteľovi prostredníctvom RPMN náležite odôvodnená a vysvetlená.

Banková rada NBS správne posúdila nekalé obchodné praktiky. Pohotovosť svojvoľne rozkúskovala obsaho jednej spotrebiteľskej zmluvy do viacerých zmluvných dokumentov, čo je vo vzťahu k spotrebiteľovi v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti, uviedla spotrebiteľa do omylu v otázke výhodnosti spotrebiteľského úveru a spôsobila, že spotrebiteľ uzavrel zmluvu, ktorú by inak z dôvodu jej menšej výhodnosti neuzavrel. Konala voči spotrebiteľovi klamlivo. Kašlala na zákon o ochrane spotrebiteľov.

Systém ochrany spotrebiteľov (vrátane finančných spotrebiteľov) pred porušovaním spotrebiteľských práv, ktorý bol založený smernicou 93/13/EHS, vychádza z myšlienky, že spotrebiteľ sa nachádza v nerovnom (znevýhodnenom) postavení voči predávajúcemu (dodávateľovi poskytovateľovi služieb, profesijnému veriteľovi v oblasti spotrebiteľských úverov), pokiaľ ide o vyjednávaciu silu, ako aj úroveň informovanosti, pričom toto nerovné postavenie pobáda a vedie spotrebiteľa k tomu, že spotrebiteľ pristúpi k zmluvným podmienkam vopred pripraveným a vyhotoveným predávajúcim (poskytovateľom služieb, dodávateľom, profesijným veriteľom v oblasti spotrebiteľských úverov) bez toho, aby spotrebiteľ mohol reálne ovplyvniť obsah týchto zmluvných podmienok.

Vzhľadom na túto situáciu znevýhodneného postavenia nekalé podmienky nie sú pre spotrebiteľa záväzné.  Finančný trh musí zabezpečiť formálnu rovnováhu. Musí v zmysle myšlienky smernice 93/13/EHS, zamedziť tomu, aby jednotliví spotrebitelia neboli viazaní neprijateľnými a nekalými podmienkami.

Pohotovosť závažné porušila zákon o spotrebiteľských úveroch a zákon o ochrane spotrebiteľov, vystavovala zmenky spotrebiteľmi pre Pohotovosť v súvislosti s procesom dojednávania a uzatvorenia zmlúv o spotrebiteľskom úvere, čím v dôsledku nelegitímnych praktík spoločnosti Pohotovosť vznikali zmenkové záväzky spotrebiteľom voči Pohotovosti, nelegitímne dosahovala zmenu (zvýšenie) ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN) na príslušný spotrebiteľský úver, čím závažným spôsobom konala na úkor spotrebiteľov.

Ochrana práv alebo oprávneného záujmu spotrebiteľov vyžaduje nevyhnutný zásah predtým, ako bude rozhodnuté vo veci samej. Úsilím NBS je predchádzať poškodzovaniu práv finančných spotrebiteľov pri zistení hroziaceho poškodzovania a tiež pri zistení už vzniknutého poškodenia finančných spotrebiteľov, ktoré ohrozuje aj ďalších finančných spotrebiteľov, ale taktiež úsilie o ďalšiu prevenciu vážneho porušovania povinností pri ponúkaní, poskytovaní alebo užívaní finančných služieb.

 

Búrkový mrak

29.06.2018

Keď Euroštáty vymenovali za kontrolóra bánk ECB, zriadenú divokou sieťou centrálych bánk sveta, začala pumpovať trhy darovanými peniazmi. A táto banka má preverovať bezúhonnosť bánk. viac »

Finanční sprostredkovatelia a novelizovaný právny predpis, ktorým sa ich činnosť bude riadiť od 23. februára 2018.

08.12.2017

Zákon z 11. októbra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších viac »

Dlžníci ako produkt štátu

13.09.2017

Marx a Engels celkom určite, ako konečný produkt svojej vízie, nevideli Ericha a Margot Honeckerrovcov, sediacich pred znárodnenou luxusnou vilou a pritom premýšľajúcih či majú proti stovkám viac »

poklad, košice

Pivnica pivovaru ukrývala strieborný poklad

22.01.2019 14:00

Nájdenie pokladu v Košiciach môže mať zaujímavý dosah.

Tu-22M3, ruský bombardér

Pri Murmansku havaroval ruský nadzvukový bombardér

22.01.2019 13:59

Dvom zo štyroch členov posádky sa podarilo haváriu prežiť.

dane, odvody, účtovníctvo, firma, podnikateľ

Prudký rast počtu nových firiem na Slovensku sa zastavil

22.01.2019 13:48

V roku 2018 si podnikatelia na Slovensku založili 19 927 firiem, z čoho bolo 189 akciových spoločností a 19 738 spoločností s ručením obmedzeným.

vojenský radar, rádiolokátor

Ponuku na obstaranie radarov predložilo 10 krajín

22.01.2019 13:46

Rezort obrany chce obstarať celkovo 17 kusov radarov za približne 155 miliónov eur.

Beáta Cajchanová

Štatistiky blogu

Počet článkov: 29
Celková čítanosť: 48632x
Priemerná čítanosť článkov: 1677x

Autor blogu

Kategórie