Založ si blog

Slovenský finančný trh hľadá poriadok

Rok 2016 bol rokom prijatých nových zákonov.

Jedným z nich bol a je zákon o poisťovníctve č.39/2015, ktorý nahradil zákon o poisťovníctve č. 8/2008, účinný od 1.1.2008.

Nový zákon

v ustanovení § 68 ponecháva Odvod časti poistného.

(1) Poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné odviesť 8 % z prijatého poistného z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla z činnosti vykonávanej na území Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok do konca februára príslušného roka na osobitný účet Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“).

Poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné odvedenie časti poistného podľa prvej vety písomne oznámiť Národnej banke Slovenska, Ministerstvu financií Slovenskej republiky a ministerstvu vnútra, najneskôr do troch pracovných dní od jeho vykonania.

Poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne sú zároveň povinné predložiť Národnej banke Slovenska údaje preukazujúce položky vstupujúce do výpočtu základu pre odvod poistného.

(2) Prostriedky z osobitného účtu podľa odseku 1 rozdelí ministerstvo vnútra po prerokovaní s ministerstvom financií

  • hasičským jednotkám na úhradu nákladov spojených s obstaraním materiálno-technického vybavenia, jeho údržbou a s prevádzkovaním
  • zložkám ministerstva vnútra na úhradu nákladov spojených s obstaraním technických prostriedkov potrebných na plnenie úloh súvisiacich s výkonom dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, objasňovanie príčin nehôd v cestnej doprave,
  • na výstavbu a vybavenie koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému a operačných stredísk tiesňového volania
  • na výstavbu a obstaranie technického vybavenia operačných stredísk tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby do konca júna príslušného roka.

(3) Ministerstvo vnútra je povinné predložiť ministerstvu financií do 15. februára nasledujúceho roka prehľad rozdelenia prostriedkov z osobitného účtu podľa  odseku 2 čerpaných do 31. decembra príslušného roka. Zároveň je ministerstvo vnútra povinné zverejniť také rozdelenie prostriedkov v súlade s osobitným predpisom.27)

Je pravda, že mnohí z nás si túto skutočnosť ani neuvedomujeme v bežnom živote, a dokonca ani len majitelia motorových vozidiel, ktorí sú povinní uzavrieť poistenie stanovené zákonom a platiť zaň vypočítané poistné, že uvedený odvod z povinného zmluvného poistenia je v poistnom kalkulovaný.

Budeme mať nový odvod novelou tohto nového zákona

  1. 9. 2016 vláda schválila návrh novely zákona o poisťovníctve, ktorou sa odvod prijatého poistného povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel má rozšíriť na celú škálu neživotného poistenia, presnejšie na 18 neživotných odvetví. Novela zákona by mala byť účinná od 1.1.2017.

Novelou zákona sa rozšíri aj okruh subjektov, ktorým budú tieto finančné prostriedky určené.

Správu odvodu časti poistného bude vykonávať daňový úrad pre vybrané daňové subjekty podľa daňového poriadku.

12.10.2016 Rozšírenie 8% percentného odvodu poisťovní posunuli poslanci do druhého čítania.

12.10. 2016 Parlament schválil zmeny v zákone č. 129/2010 o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov.

Spotrebiteľská verejnosť už azda aj vie, že tento zákon sa vzťahuje na bývalé „slávne nebankovky“ a že podľa tohto zákona môžu spotrebiteľovi poskytovať úvery, ak splnili požiadavky žiadosti Národnej banky Slovenska o tzv. licenciu. Požiadavky na udelenie licencie Národnou bankou Slovenska  „úspešne splnilo „31 nebankových veriteľov a ostatných subjektov.

Či sú na poskytovanie úverov aj odborne spôsobilí, to je už asi v Slovenskej republike druhoradou záležitosťou. Radi používajú a môžu používať na sprostredkovanie svojich úverov, či pôžičiek podnikateľov, ktorými sú finanční sprostredkovatelia. Tí totiž majú odbornú spôsobilosť. Absolvujú osobitné finančné vzdelávania, úspešne musia vykonať odborné skúšky, a to opakovanie, každé roky.

Novela sa týka povinnosti určiť ukazovateľ schopnosti splácať úver.

Ministerstvo financií SR chce, aby sa spotrebiteľské úvery poskytovali obozretnejšie. Pripravilo preto po dohode s Národnou bankou Slovenska (NBS) novelu zákona o spotrebiteľských úveroch, ktorá bola 12.10.2016 schválená parlamentom a NBS.

Novela zákona nadobudne účinnosť 1. januára 2017, okrem niektorých bodov, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2017.

Banky, nebankoví veritelia a iné subjekty, ktoré sú zapísané v zozname Národnej banky Slovenska v počte 32, budú povinní pred poskytnutím úveru vypočítať ukazovateľ schopnosti splácať úver. Tento ukazovateľ budú povinní nielen vypočítať pri poskytovaní úveru, ale ho aj pravidelne prehodnocovať.

Zákon dokonca definuje, že pri výpočte ukazovateľa schopnosti úver splácať, musí byť zohľadnený aj potenciálny nárast úrokových sadzieb v prípade, ak úver nemá fixnú úrokovú sadzbu počas celej doby splatnosti.

Musí sa zohľadniť aj potenciálny pokles príjmu, ak napríklad človek počas splácania odchádza do dôchodku. Príjem sa musí verifikovať cez dostupné interné a externé databázy, nemôže sa poskytovateľ spoliehať napríklad len na čestné prehlásenie klienta.

Objem spotrebiteľských úverov za posledný rok zaznamenal medziročný rast 12 % až 15 %. Sem patrí aj  refinancovanie. Veritelia podľa rezortu financií často nevyužívali pokles úrokových sadzieb na zníženie splátky úveru, ale spolu s predĺžením splatnosti úveru ho využili na navýšenie objemu dlhu pri rovnakej výške splátky.

Veritelia refinancovali v mnohých prípadoch bez dodatočného overenia schopnosti spotrebiteľa splácať refinancovaný úver.

Uvidíme, čo finančnému spotrebiteľovi prinesie „robenie poriadku“ v zákonných pravidlách? Možno, to bude stará skúsenosť, nevýhodnejšie a opäť diskriminujúce podmienky? A či sa na činnosť subjektov bude riadne a pravidelne dohliadať?

Dlžníci ako produkt štátu

13.09.2017

Marx a Engels celkom určite, ako konečný produkt svojej vízie, nevideli Ericha a Margot Honeckerrovcov, sediacich pred znárodnenou luxusnou vilou a pritom premýšľajúcih či majú proti stovkám viac »

Štáty a banky

10.08.2017

Každý proti každému. To je systém plienenia sveta. V autoritársky riadenom štáte sa táto hra vždy končí s brutálnym prerozdelením. Teoreticky môže každý skrachovať. Občania, banky a viac »

Holá skutočnosť

25.07.2017

V roku 1993 mal zažalovať koncern Procter & Gamble banku Bankers Trust, pretože vystavením šrotu papierov priviedla podnikateľov do miliónových škôd. Procter žaloval, že im banka predala viac »

Peniaze

Brusel hodnotí slovenský rozpočet dobre, ale nezaradil ho medzi prémiové

22.11.2017 16:40

Rozpočet Slovenska na budúci rok výraznejšie z pravidiel Paktu stability a rastu nevybočuje, medzi premiantmi Európy však tentokrát chýba.

ponorka

Od zmiznutia argentínskej ponorky uplynul týždeň. Stále sa nenašla žiadna stopa

22.11.2017 16:02

Šance na prežitie posádky sú už veľmi malé, pretože podľa expertov kyslík v tejto ponorke vydrží od posledného vynorenia maximálne desať dní.

Hammond

Británia vyčlení na brexit tri miliardy libier, oznámil britský minister financií

22.11.2017 15:56

"Do prípravy brexitu sme investovali už takmer 700 miliónov libier a dnes vyčleňujeme pre najbližšie dva roky ďalšie tri miliardy libier," povedal minister financií Philip Hammond poslancom.

svadba, podpis,

Zo svadby z trucu bola láska na celý život, manželia zo Žiliny sú svoji už 60 rokov

22.11.2017 15:44

Dnes 87-ročný Milan Šmárik a jeho manželka Jarmila (81) si povedali svoje áno 16. novembra 1957.

Beáta Cajchanová

Štatistiky blogu

Počet článkov: 27
Celková čítanosť: 34032x
Priemerná čítanosť článkov: 1260x

Autor blogu

Kategórie