Založ si blog

Slovenský finančný trh hľadá poriadok

Rok 2016 bol rokom prijatých nových zákonov.

Jedným z nich bol a je zákon o poisťovníctve č.39/2015, ktorý nahradil zákon o poisťovníctve č. 8/2008, účinný od 1.1.2008.

Nový zákon

v ustanovení § 68 ponecháva Odvod časti poistného.

(1) Poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné odviesť 8 % z prijatého poistného z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla z činnosti vykonávanej na území Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok do konca februára príslušného roka na osobitný účet Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“).

Poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné odvedenie časti poistného podľa prvej vety písomne oznámiť Národnej banke Slovenska, Ministerstvu financií Slovenskej republiky a ministerstvu vnútra, najneskôr do troch pracovných dní od jeho vykonania.

Poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne sú zároveň povinné predložiť Národnej banke Slovenska údaje preukazujúce položky vstupujúce do výpočtu základu pre odvod poistného.

(2) Prostriedky z osobitného účtu podľa odseku 1 rozdelí ministerstvo vnútra po prerokovaní s ministerstvom financií

  • hasičským jednotkám na úhradu nákladov spojených s obstaraním materiálno-technického vybavenia, jeho údržbou a s prevádzkovaním
  • zložkám ministerstva vnútra na úhradu nákladov spojených s obstaraním technických prostriedkov potrebných na plnenie úloh súvisiacich s výkonom dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, objasňovanie príčin nehôd v cestnej doprave,
  • na výstavbu a vybavenie koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému a operačných stredísk tiesňového volania
  • na výstavbu a obstaranie technického vybavenia operačných stredísk tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby do konca júna príslušného roka.

(3) Ministerstvo vnútra je povinné predložiť ministerstvu financií do 15. februára nasledujúceho roka prehľad rozdelenia prostriedkov z osobitného účtu podľa  odseku 2 čerpaných do 31. decembra príslušného roka. Zároveň je ministerstvo vnútra povinné zverejniť také rozdelenie prostriedkov v súlade s osobitným predpisom.27)

Je pravda, že mnohí z nás si túto skutočnosť ani neuvedomujeme v bežnom živote, a dokonca ani len majitelia motorových vozidiel, ktorí sú povinní uzavrieť poistenie stanovené zákonom a platiť zaň vypočítané poistné, že uvedený odvod z povinného zmluvného poistenia je v poistnom kalkulovaný.

Budeme mať nový odvod novelou tohto nového zákona

  1. 9. 2016 vláda schválila návrh novely zákona o poisťovníctve, ktorou sa odvod prijatého poistného povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel má rozšíriť na celú škálu neživotného poistenia, presnejšie na 18 neživotných odvetví. Novela zákona by mala byť účinná od 1.1.2017.

Novelou zákona sa rozšíri aj okruh subjektov, ktorým budú tieto finančné prostriedky určené.

Správu odvodu časti poistného bude vykonávať daňový úrad pre vybrané daňové subjekty podľa daňového poriadku.

12.10.2016 Rozšírenie 8% percentného odvodu poisťovní posunuli poslanci do druhého čítania.

12.10. 2016 Parlament schválil zmeny v zákone č. 129/2010 o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov.

Spotrebiteľská verejnosť už azda aj vie, že tento zákon sa vzťahuje na bývalé „slávne nebankovky“ a že podľa tohto zákona môžu spotrebiteľovi poskytovať úvery, ak splnili požiadavky žiadosti Národnej banky Slovenska o tzv. licenciu. Požiadavky na udelenie licencie Národnou bankou Slovenska  „úspešne splnilo „31 nebankových veriteľov a ostatných subjektov.

Či sú na poskytovanie úverov aj odborne spôsobilí, to je už asi v Slovenskej republike druhoradou záležitosťou. Radi používajú a môžu používať na sprostredkovanie svojich úverov, či pôžičiek podnikateľov, ktorými sú finanční sprostredkovatelia. Tí totiž majú odbornú spôsobilosť. Absolvujú osobitné finančné vzdelávania, úspešne musia vykonať odborné skúšky, a to opakovanie, každé roky.

Novela sa týka povinnosti určiť ukazovateľ schopnosti splácať úver.

Ministerstvo financií SR chce, aby sa spotrebiteľské úvery poskytovali obozretnejšie. Pripravilo preto po dohode s Národnou bankou Slovenska (NBS) novelu zákona o spotrebiteľských úveroch, ktorá bola 12.10.2016 schválená parlamentom a NBS.

Novela zákona nadobudne účinnosť 1. januára 2017, okrem niektorých bodov, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2017.

Banky, nebankoví veritelia a iné subjekty, ktoré sú zapísané v zozname Národnej banky Slovenska v počte 32, budú povinní pred poskytnutím úveru vypočítať ukazovateľ schopnosti splácať úver. Tento ukazovateľ budú povinní nielen vypočítať pri poskytovaní úveru, ale ho aj pravidelne prehodnocovať.

Zákon dokonca definuje, že pri výpočte ukazovateľa schopnosti úver splácať, musí byť zohľadnený aj potenciálny nárast úrokových sadzieb v prípade, ak úver nemá fixnú úrokovú sadzbu počas celej doby splatnosti.

Musí sa zohľadniť aj potenciálny pokles príjmu, ak napríklad človek počas splácania odchádza do dôchodku. Príjem sa musí verifikovať cez dostupné interné a externé databázy, nemôže sa poskytovateľ spoliehať napríklad len na čestné prehlásenie klienta.

Objem spotrebiteľských úverov za posledný rok zaznamenal medziročný rast 12 % až 15 %. Sem patrí aj  refinancovanie. Veritelia podľa rezortu financií často nevyužívali pokles úrokových sadzieb na zníženie splátky úveru, ale spolu s predĺžením splatnosti úveru ho využili na navýšenie objemu dlhu pri rovnakej výške splátky.

Veritelia refinancovali v mnohých prípadoch bez dodatočného overenia schopnosti spotrebiteľa splácať refinancovaný úver.

Uvidíme, čo finančnému spotrebiteľovi prinesie „robenie poriadku“ v zákonných pravidlách? Možno, to bude stará skúsenosť, nevýhodnejšie a opäť diskriminujúce podmienky? A či sa na činnosť subjektov bude riadne a pravidelne dohliadať?

Búrkový mrak

29.06.2018

Keď Euroštáty vymenovali za kontrolóra bánk ECB, zriadenú divokou sieťou centrálych bánk sveta, začala pumpovať trhy darovanými peniazmi. A táto banka má preverovať bezúhonnosť bánk. viac »

Finanční sprostredkovatelia a novelizovaný právny predpis, ktorým sa ich činnosť bude riadiť od 23. februára 2018.

08.12.2017

Zákon z 11. októbra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších viac »

Dlžníci ako produkt štátu

13.09.2017

Marx a Engels celkom určite, ako konečný produkt svojej vízie, nevideli Ericha a Margot Honeckerrovcov, sediacich pred znárodnenou luxusnou vilou a pritom premýšľajúcih či majú proti stovkám viac »

prezidentský kandidát, čaputová, mistrík

Čaputová a Mistrík sa dohodli, že sa vzdajú v prospech toho silnejšieho

22.01.2019 14:17

Oznámili to po dohode na pracovnom obede.

poklad, košice

Pivnica pivovaru ukrývala strieborný poklad

22.01.2019 14:00

Nájdenie pokladu v Košiciach môže mať zaujímavý dosah.

Tu-22M3, ruský bombardér

Pri Murmansku havaroval ruský nadzvukový bombardér

22.01.2019 13:59

Dvom zo štyroch členov posádky sa podarilo haváriu prežiť.

dane, odvody, účtovníctvo, firma, podnikateľ

Prudký rast počtu nových firiem na Slovensku sa zastavil

22.01.2019 13:48

V roku 2018 si podnikatelia na Slovensku založili 19 927 firiem, z čoho bolo 189 akciových spoločností a 19 738 spoločností s ručením obmedzeným.

Beáta Cajchanová

Štatistiky blogu

Počet článkov: 29
Celková čítanosť: 48633x
Priemerná čítanosť článkov: 1677x

Autor blogu

Kategórie