Založ si blog

Slovenský finančný trh hľadá poriadok

Rok 2016 bol rokom prijatých nových zákonov.

Jedným z nich bol a je zákon o poisťovníctve č.39/2015, ktorý nahradil zákon o poisťovníctve č. 8/2008, účinný od 1.1.2008.

Nový zákon

v ustanovení § 68 ponecháva Odvod časti poistného.

(1) Poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné odviesť 8 % z prijatého poistného z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla z činnosti vykonávanej na území Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok do konca februára príslušného roka na osobitný účet Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“).

Poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné odvedenie časti poistného podľa prvej vety písomne oznámiť Národnej banke Slovenska, Ministerstvu financií Slovenskej republiky a ministerstvu vnútra, najneskôr do troch pracovných dní od jeho vykonania.

Poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne sú zároveň povinné predložiť Národnej banke Slovenska údaje preukazujúce položky vstupujúce do výpočtu základu pre odvod poistného.

(2) Prostriedky z osobitného účtu podľa odseku 1 rozdelí ministerstvo vnútra po prerokovaní s ministerstvom financií

  • hasičským jednotkám na úhradu nákladov spojených s obstaraním materiálno-technického vybavenia, jeho údržbou a s prevádzkovaním
  • zložkám ministerstva vnútra na úhradu nákladov spojených s obstaraním technických prostriedkov potrebných na plnenie úloh súvisiacich s výkonom dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, objasňovanie príčin nehôd v cestnej doprave,
  • na výstavbu a vybavenie koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému a operačných stredísk tiesňového volania
  • na výstavbu a obstaranie technického vybavenia operačných stredísk tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby do konca júna príslušného roka.

(3) Ministerstvo vnútra je povinné predložiť ministerstvu financií do 15. februára nasledujúceho roka prehľad rozdelenia prostriedkov z osobitného účtu podľa  odseku 2 čerpaných do 31. decembra príslušného roka. Zároveň je ministerstvo vnútra povinné zverejniť také rozdelenie prostriedkov v súlade s osobitným predpisom.27)

Je pravda, že mnohí z nás si túto skutočnosť ani neuvedomujeme v bežnom živote, a dokonca ani len majitelia motorových vozidiel, ktorí sú povinní uzavrieť poistenie stanovené zákonom a platiť zaň vypočítané poistné, že uvedený odvod z povinného zmluvného poistenia je v poistnom kalkulovaný.

Budeme mať nový odvod novelou tohto nového zákona

  1. 9. 2016 vláda schválila návrh novely zákona o poisťovníctve, ktorou sa odvod prijatého poistného povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel má rozšíriť na celú škálu neživotného poistenia, presnejšie na 18 neživotných odvetví. Novela zákona by mala byť účinná od 1.1.2017.

Novelou zákona sa rozšíri aj okruh subjektov, ktorým budú tieto finančné prostriedky určené.

Správu odvodu časti poistného bude vykonávať daňový úrad pre vybrané daňové subjekty podľa daňového poriadku.

12.10.2016 Rozšírenie 8% percentného odvodu poisťovní posunuli poslanci do druhého čítania.

12.10. 2016 Parlament schválil zmeny v zákone č. 129/2010 o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov.

Spotrebiteľská verejnosť už azda aj vie, že tento zákon sa vzťahuje na bývalé „slávne nebankovky“ a že podľa tohto zákona môžu spotrebiteľovi poskytovať úvery, ak splnili požiadavky žiadosti Národnej banky Slovenska o tzv. licenciu. Požiadavky na udelenie licencie Národnou bankou Slovenska  „úspešne splnilo „31 nebankových veriteľov a ostatných subjektov.

Či sú na poskytovanie úverov aj odborne spôsobilí, to je už asi v Slovenskej republike druhoradou záležitosťou. Radi používajú a môžu používať na sprostredkovanie svojich úverov, či pôžičiek podnikateľov, ktorými sú finanční sprostredkovatelia. Tí totiž majú odbornú spôsobilosť. Absolvujú osobitné finančné vzdelávania, úspešne musia vykonať odborné skúšky, a to opakovanie, každé roky.

Novela sa týka povinnosti určiť ukazovateľ schopnosti splácať úver.

Ministerstvo financií SR chce, aby sa spotrebiteľské úvery poskytovali obozretnejšie. Pripravilo preto po dohode s Národnou bankou Slovenska (NBS) novelu zákona o spotrebiteľských úveroch, ktorá bola 12.10.2016 schválená parlamentom a NBS.

Novela zákona nadobudne účinnosť 1. januára 2017, okrem niektorých bodov, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2017.

Banky, nebankoví veritelia a iné subjekty, ktoré sú zapísané v zozname Národnej banky Slovenska v počte 32, budú povinní pred poskytnutím úveru vypočítať ukazovateľ schopnosti splácať úver. Tento ukazovateľ budú povinní nielen vypočítať pri poskytovaní úveru, ale ho aj pravidelne prehodnocovať.

Zákon dokonca definuje, že pri výpočte ukazovateľa schopnosti úver splácať, musí byť zohľadnený aj potenciálny nárast úrokových sadzieb v prípade, ak úver nemá fixnú úrokovú sadzbu počas celej doby splatnosti.

Musí sa zohľadniť aj potenciálny pokles príjmu, ak napríklad človek počas splácania odchádza do dôchodku. Príjem sa musí verifikovať cez dostupné interné a externé databázy, nemôže sa poskytovateľ spoliehať napríklad len na čestné prehlásenie klienta.

Objem spotrebiteľských úverov za posledný rok zaznamenal medziročný rast 12 % až 15 %. Sem patrí aj  refinancovanie. Veritelia podľa rezortu financií často nevyužívali pokles úrokových sadzieb na zníženie splátky úveru, ale spolu s predĺžením splatnosti úveru ho využili na navýšenie objemu dlhu pri rovnakej výške splátky.

Veritelia refinancovali v mnohých prípadoch bez dodatočného overenia schopnosti spotrebiteľa splácať refinancovaný úver.

Uvidíme, čo finančnému spotrebiteľovi prinesie „robenie poriadku“ v zákonných pravidlách? Možno, to bude stará skúsenosť, nevýhodnejšie a opäť diskriminujúce podmienky? A či sa na činnosť subjektov bude riadne a pravidelne dohliadať?

Regulérna lúpežná výprava

07.07.2017

Medzery v zákonoch sú prvými známkami korózie bezhraničných dlhov vybudovaného sýtemu. Peniazmi je len zlato, všetko ostané sú úvery, zlato je skratkou pre peniaze. To znamená, ak by sme viac »

Vždy poučná história

01.07.2017

Po smrti kráľa Slnka Ľudovíta XIV. vládol regent Filip Orléansky, ktorý sa ešte v rannom detstve ujal vlády, ako kráľ Ľudovít XV.. Dostal niekoľko finančných poradcov. Takto prišiel do viac »

Právo a zákon – áno, ale v ktorom jazyku?

23.06.2017

Aby sa vybudoval primeraný systém, občania musia rozumieť zákonom. Až potom môžu zákony dodržiavať a kontrolovať vlády. Príchod internetu sa postaral o množstvo eufórie, a tiež o sklamanie viac »

Veterná smršť

Veterná smršť na východnom Slovensku strhávala strechy

21.07.2017 22:08

Mimoriadnu situáciu vyhlásil starosta obce Gribov (okres Stropkov) v súvislosti so smršťou, ktorá v obci napáchala škody na obecnom i súkromnom majetku.

vladimir putin, putin

Putin: Som obyčajný človek, ktorý rád číta a počúva Mozarta

21.07.2017 21:48

Putin je obyčajný človek, ktorý žije normálny život. Sám seba tak charakterizoval v debate s mladými Rusmi, aj keď pripustil, že má trochu iné povolanie ako ostatné.

turecký prezident Recep Tayyip Erdogan

Erdoganov odkaz svetu: Nie ste dosť silní na to, aby sme sa vás báli

21.07.2017 21:10

Erdogan v piatok ostro zaútočil na nemeckú vládu, ktorej viacerí členovia kritizovali zatknutie nemeckého ľudskoprávneho aktivistu Tureckom.

poľsko, protest, demonštrácia,

Valec drví poľské súdy

21.07.2017 20:00

Fabrika na zákony, ktorá podľa Bruselu čoraz viac vzďaľuje Varšavu od európskych zásad demokracie a právneho štátu, pracuje ďalej na plné obrátky.

Beáta Cajchanová

Štatistiky blogu

Počet článkov: 24
Celková čítanosť: 27625x
Priemerná čítanosť článkov: 1151x

Autor blogu

Kategórie