Založ si blog

Nebankovky po novom

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na Zákone č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom.

 

Tento zákon upravuje práva a povinnosti súvisiace s poskytovaním spotrebiteľského úveru na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere, podmienky poskytovania spotrebiteľského úveru, náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, spôsob výpočtu celkových nákladov spotrebiteľa spojených s poskytovaním spotrebiteľského úveru, podmienky na udelenie povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov, podmienky na výkon činnosti veriteľa a ďalšie opatrenia na ochranu spotrebiteľa.

 

Spotrebiteľským úverom na účely tohto zákona je dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo forme pôžičky, úveru, odloženej platby alebo obdobnej finančnej pomoci poskytnutej veriteľom spotrebiteľovi. Spotrebiteľský úver podľa tohto zákona nemožno poskytnúť finančnými prostriedkami v hotovosti.

 

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojho podnikania alebo povolania.

Veriteľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ponúka alebo poskytuje spotrebiteľský úver v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

 

Zákon č. 129/2010 Z. z. zrušil zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii. Jednoducho napísané, Slovenská obchodná inšpekcia nebude už dohliadať na vykonávanie činnosti „nových veriteľov“. Nad ich činnosťou bude vykonávať dohľad Národná banka Slovenska.

 

Zmluvy o spotrebiteľskom úvere uzatvorené do 31. marca 2015 sa považujú za zmluvy o spotrebiteľskom úvere uzatvorené podľa predpisu účinného od 1. apríla 2015.

 

Veritelia, ktorí poskytovali spotrebiteľské úvery, úvery alebo pôžičky k 1. aprílu 2015 podľa predpisu účinného do 31. marca 2015, mohli poskytovať spotrebiteľské úvery, úvery alebo pôžičky najneskôr do 31. augusta 2015.

Ak chceli veritelia poskytovať spotrebiteľské úvery, úvery alebo pôžičky aj po 31. auguste 2015, boli povinní podať žiadosť o povolenie podľa predpisu účinného od 1. apríla 2015, najneskôr do 31. Mája 2015.

Ak veritelia nepodali  žiadosť o povolenie, ich zápis v registri veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery podľa § 20 v znení účinnom do 31. marca 2015 sa zrušil k 31. augustu 2015.

Veriteľom je bývala nebankovka.

Tento veriteľ môže využívať na finančné sprostredkovanie pri poskytovaní spotrebiteľských úverov finančných agentov a viazaných finančných agentov, ktorý vykonávajú činnosť finančného sprostredkovania podľa Zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní   a finančnom poradenstve, účinného už od 2010.

Vykonávať činnosť finančného sprostredkovania môžu len splnením prísnych, avšak správnych požiadaviek na odbornú spôsobilosť, ktorou je osobitné finančné vzdelanie a odborná skúška.

Obe požiadavky sú povinní si overovať, to je absolvovať a úspešne vykonať pravidelne každé štyri roky. Pokiaľ tak neurobia, ich zápis v registri Národnej banky Slovenska je zrušený.

Každého finančného sprostredkovateľa, ktorý je podnikateľom, samostatne zárobkovo činnou osobou v zmysle zákona č. 186/2009, si klient vie vyhľadať podľa mena a priezviska na webovej stránke Národnej banky Slovenska: Register finančných agentov a finančných poradcov, je prístupný pre verejnosť.

 

Veriteľ, bývalá nebankovka, je povinný zabezpečiť odbornú spôsobilosť svojich zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s neprofesionálnym klientom.

Ak veriteľ je fyzickou osobou a člen štatutárneho orgánu, prokurista a člen dozornej rady u veriteľa, ktorý je právnickou osobou a  k 1. aprílu 2015 nemali úspešne ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo stredoškolské vzdelanie s maturitou, sú povinní Národnej banke Slovenska najneskôr do 30. septembra 2021 preukázať, že si toto vzdelanie doplnili.

Ak veriteľ je fyzickou osobou a člen štatutárneho orgánu, prokurista a člen dozornej rady u veriteľa, ktorý je právnickou osobou, Národnej banke Slovenska nepreukáže doplnenie vzdelania k 1. októbru 2021, zanikne im povolenie.

Odbornou spôsobilosťou zamestnancov veriteľa je základný stupeň odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 186/2009 Z. z., čo znamená, že majú povinnosť  v zmysle Vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 600/2009 Z. z. absolvovať osobitné finančné vzdelávanie v sektore poskytovania úverov v rozsahu  minimálne 5 hodín. V zmysle vyhlášky je osobitné finančné vzdelávanie rozdelené do okruhov tém pre sektor poskytovanie úverov.

Po jeho absolvovaní musia disponovať Potvrdením o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania, ktorého platnosť je štyri roky.

Odbornou spôsobilosťou na účely zákona č. 186/2009 Z. Z . sú odborné vedomosti, ktoré pomôžu vykonávať finačné sprostredkovanie riadne a na dostatočnej úrovni.

Odbornou spôsobilosťou finančného agenta a viazaného finančného agenta je stredný stupeň odbornej spôsobilosti. Majú povinnosť v zmysle Vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 600/2009 Z. z. absolvovať osobitné finančné vzdelávanie v rozsahu  minimálne 10 hodín.

Po jeho absolvovaní musia disponovať Potvrdením o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania, ktorého platnosť je štyri roky.

Bez odborných skúšok nie je splnená odborná spôsobilosť finančného agenta. Táto požiadavka odbornej spôsobilosti sa riadi Opatrením Národnej banky Slovenska č.9/2010 a príslušným skúšobným poriadkom pre odbornú skúšku.

Po úspešnom vykonaní odborných skúšok finančný agent dostane Osvedčenie o úspešnom vykonaní odbornej skúšky, ktoré platí štyri roky.

Finančné sprostredkovanie v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. nemôže vykonávať žiadna osoba, ktorá má ukončenú len základnú školu.

Národná banka Slovenska Útvar dohľadu nad finančným trhom  v spojení so zákonom č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydala metodické usmernenie,

zo dňa 17. marca 2015 č. 1/2015, čím poskytla žiadateľom o udelenie povolenia  informácie k podaniu žiadosti o udelenie povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov, alebo žiadosti o udelenie povolenia na poskytovanie iných úverov a pôžičiek spotrebiteľom.

Od 1.9.2015 máme 23 veriteľov, ktorí splnili požiadavky na udelenie licencie. Sú zapísaní v registri veriteľov, ktorý vedie Národná banka Slovenska. Súčasne Národná banka Slovenska dohliada nad ich činnosťou.

Spotrebitelia by mali zabudnúť na praktiky bývalých nebankoviek

Článok 4 Odboru ochrany finančných spotrebiteľov Národnej banky Slovenska, zo 14. októbra 2015 č. 2/2015  „K plneniu záväzku v mieste bydliska spotrebiteľa“ uvádza jednoznačne, že sú známe prípady spoločností, ktoré dávajú spotrebiteľovi na výber voľbu spôsobu splácania dlhu, pričom jednou z ponúkaných foriem je splácanie v hotovosti v domácnosti spotrebiteľa.

Ak sa veriteľ so spotrebiteľom výslovne dohodol na uvedenom spôsobe plnenia záväzku, môže predávajúci (alebo iná osoba uvedená v § 9 a zákona o ochrane spotrebiteľa) spotrebiteľa v jeho domácnosti navštíviť (ďalej len „dohodnutá návšteva“).

Táto návšteva však musí byť uskutočnená čo najmenej obťažujúcim spôsobom, ktorý je nevyhnutne potrebný pre splnenie povinnosti predávajúceho (v postavení veriteľa) poskytnúť spotrebiteľovi (v postavení dlžníka) súčinnosť pri plnení (umožniť spotrebiteľovi záväzok splniť).

V priebehu dohodnutej návštevy sa predávajúci ani osoba, ktorá v mene veriteľa alebo vo vlastnom mene vymáha pohľadávky vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy, nesmie dopustiť konania, ktorým ohrozí alebo poruší zákonodarcom ustanovený záujem na ochrane súkromia a ďalších práv spotrebiteľa.

Podľa § 567 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa dlh „plní na mieste určenom dohodou účastníkov.“

Ide vyslovene o prijatie plnenia, ktoré sa skutočne požaduje od dlžníka vo forme odovzdania splátky dlhu osobe, ktorá koná v mene veriteľ.  Nie je to „vymáhanie“ práva. Veriteľ, resp. osoba, ktorá koná v jeho mene týmto úkonom iba pasívne prevezme plnenie, ktoré mu dlžník poskytne z vlastnej vôle a iniciatívy.

Ak má dlžník podľa dohody alebo zákona plniť veriteľovi vo svojej domácnosti, môže veriteľ alebo iná osoba uvedená v § 9 a ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa uskutočniť návštevu v spotrebiteľovej domácnosti za účelom splnenia svojej povinnosti prijať plnenie, to je splátku dlhu.

Vždy je tu zákon o ochrane spotrebiteľa a ustanovenia Občianskeho zákonníka a ich súčasné uplatňovanie v praxi. Ak má dlžník vo svojej domácnosti podľa dohody, alebo zákona plniť veriteľovi odovzdanie splátky dlhu, môže veriteľ alebo osoba, ktorá koná v jeho mene uskutočniť návštevu v spotrebiteľovej domácnosti za účelom splnenia svojej povinnosti prijať plnenie.

Akýmkoľvek ďalším navštevovaním, kontaktovaním alebo iným obťažovaním spotrebiteľa (vrátane nadbytočného obťažovania pri prvej návšteve) by tento veriteľ porušil zákon.

Ustanovenie § 9 a ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa zakazuje predávajúcemu i akejkoľvek inej osobe, ktorá v mene veriteľa alebo vo vlastnom mene vymáha pohľadávky, vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy, osobne navštevovať spotrebiteľa v jeho domácnosti alebo na pracovisku v súvislosti s uplatňovaním alebo vymáhaním pohľadávky bez ohľadu na to, či je uplatňovaná, alebo vymáhaná celá pohľadávka, alebo iba časť pohľadávky v podobe jednej, či viacerých splátok.

Osoba konajúca v merne veriteľa nemôže zasahovať do práva spotrebiteľa na súkromie a rodinný život, keď sa generálne ustanovil zákaz akýmkoľvek spôsobom kontaktovať, alebo obťažovať spotrebiteľa počas sviatkov, dní pracovného pokoja alebo počas pracovných dní v čase po osemnástej hodine.

Čas nám všetko ukáže. Aký je odborne spôsobilý veriteľ, aký je informovaný neprofesionálny klient a k čomu hlavne on, k  všetkému pristúpi. Spotrebiteľ musí vedieť jedno!  Na Slovensku už od roku 2003 vytvorili tri banky za účelom uzatvárania a vykonávania obchodov s klientmi/ fyzickými osobami a za účelom preverovania ich dôveryhodnosti a platobnej disciplíny tzv. Spoločný register bankových informácií známy pod skratkou SRBI. Prevádzkovateľom tohto registra je právnická osoba, podnik pomocných bankových služieb. Prevádzkovateľ vedie databázu o klientoch, ktorí čerpajú úver od finančnej inštitúcie, (banky, sporiteľne) alebo od veriteľa (bývalej nebankovky). Databáza poskytuje jasné informácie o každom človeku, ktorý si požičal peniaze, je zapísaný (evidovaný) v tejto databáze a je jasné, či spláca požičané peniaze riadne a včas. Je to úverový register.

Toto nie je Register úverov Národnej banky Slovenska, ktorý vznikol za iným účelom a sústredí len na právnické osoby.

Každý poberateľ úveru, či potenciálny žiadateľ o úver by sa mal aktívne zaujímať o svoju úverovú históriu. Žiadne ľahké a rýchle 3 kroky, ktoré delia k schváleniu spotrebiteľského úveru. Ak je už niekto poberateľom spotrebiteľského úveru a ak už omeškal v splácaní, už je problém. Aj veriteľ, či osoba konajúca v jeho mene, je povinná overiť úverovú históriu žiadateľa o spotrebizeľský úver. Každý poberateľ úveru je hráčom na finančnom trhu. A každý hráč ma stanovené mantinely – odtiaľ, potiaľ. Zabudnite na to, že bývalá nebankovka vám poskytne úver kedykoľvek si zmyslíte. Veriteľ je povinný posúdiť s odbornou starostlivosťou vašu schopnosť splácať spotrebiteľský úver na základe relevantných a aktuálnych informácií. Je povinný brať do úvahy aj váš príjem . Je povinný správať  sa obozretne jednak z pohľadu návratnosti úveru a jednak z pohľadu dôsledkov nezodpovedného požičiavania na vašej strane. Je povinný overiť, či máte aj iné aktívne úvery, aká je vaša platobná morálka, to totiž je ukazovateľ vášho budúceho splácania. Hľadajte informácie na webovej stránke: http://www.sbcb.sk/.

 

 

 

Búrkový mrak

29.06.2018

Keď Euroštáty vymenovali za kontrolóra bánk ECB, zriadenú divokou sieťou centrálych bánk sveta, začala pumpovať trhy darovanými peniazmi. A táto banka má preverovať bezúhonnosť bánk. viac »

Finanční sprostredkovatelia a novelizovaný právny predpis, ktorým sa ich činnosť bude riadiť od 23. februára 2018.

08.12.2017

Zákon z 11. októbra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších viac »

Dlžníci ako produkt štátu

13.09.2017

Marx a Engels celkom určite, ako konečný produkt svojej vízie, nevideli Ericha a Margot Honeckerrovcov, sediacich pred znárodnenou luxusnou vilou a pritom premýšľajúcih či majú proti stovkám viac »

fico

Kandidáti na ústavných sudcov vystúpia neobmedzene, Fico už v stredu

22.01.2019 13:09

40 kandidátov budú vypočúvať tri dni.

škola, žiak, učiteľka, trieda

Kto zaplatí učiteľom rekreačné poukazy?

22.01.2019 13:00

Nad rekreačnými poukazmi pre zamestnancov základných škôl visí otáznik. Obce a mestá, ktoré sú zriaďovateľmi škôl, sa výdavkom na ne bránia.

martin glváč

Heger žiada Pellegriniho, aby Glváčovi 'zatrhol' schôdze výboru

22.01.2019 12:51

Eduard Heger sa bude pýtať riaditeľa Vojenského spravodajstva na komunikáciu Glváča s Alenou Zs.

Nemecko Francúzsko Elyzejská zmluva podpis Macron Merkelová

Merkelová a Macron podpísali novú nemecko-francúzsku zmluvu

22.01.2019 12:36

Podľa nemeckej kancelárky je nová zmluva krokom k budúcemu vytvoreniu spoločnej európskej armády.

Beáta Cajchanová

Štatistiky blogu

Počet článkov: 29
Celková čítanosť: 48619x
Priemerná čítanosť článkov: 1677x

Autor blogu

Kategórie